Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Systeemkeuken B.V.

Zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel Utrecht.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten tussen Systeemkeuken b.v. en de Opdrachtgever/koper en voorts op alle door Systeemkeuken b.v. uitgebrachte offertes.

ARTIKEL 2 - OFFERTES

2.1. Alle offertes van Systeemkeuken b.v. zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.

2.2. Indien een offerte van Systeemkeuken b.v. een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Opdrachtgever/koper wordt aanvaard, heeft Systeemkeuken b.v. het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3. Alle bij een aanbod verstrekte informatie en/of specificaties inzake maten, gewichten, inhoud, capaciteit e.d. gelden altijd bij benadering. Deze informatie en/of specificaties zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en/of informatie blijft ons eigendom en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.

2.4. De Opdrachtgever/koper draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specificaties indien deze niet schriftelijk aan Systeemkeuken b.v. ter kennis zijn gebracht.

2.5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze Systeemkeuken b.v.s, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

3.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

3.2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

- exclusief de aanlegkosten van leidingen alsmede van hak-, breek-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of andere bijkomende werkzaamheden;

- exclusief de kosten van het bedrijfsklaar opstellen daaronder begrepen de aansluiting van de apparatuur aan de leidingen; gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

- exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;

- vermeld in Nederlandse valuta, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

3.3. Bij stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, bij aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, één en ander nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, is Systeemkeuken b.v. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

ARTIKEL 4 - LEVERING EN LEVERTIJD

4.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Systeemkeuken b.v. op de factuur of anderszins expliciet is aangegeven.

4.2. De overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Opdrachtgever/koper derhalve Systeemkeuken b.v. schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3. Systeemkeuken b.v. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Systeemkeuken b.v. afzonderlijk kan factureren; betaling door de Opdrachtgever/koper dient alsdan plaats te vinden overeenkomstig het hierna bepaalde inzake "Betaling".

4.4. Indien de Opdrachtgever/koper de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de Opdrachtgever/koper een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.

4.5. Indien de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd door de Opdrachtgever/koper niet zijn afgenomen, staan deze zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Na een periode van 4 weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd is Systeemkeuken b.v. gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitenrechtelijke verklaring te ontbinden en staat het Systeemkeuken b.v. vrij deze zaken te verkopen. De hiermede gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van deze zaken komen voor rekening van de Opdrachtgever/koper. De opslagkosten bedragen 8% per maand, te berekenen over de factuurwaarde.

4.6. Voor goederen welke op termijn (is afname voor bepaalde datum) worden geleverd, kunnen wij betaling vooraf verlangen.

ARTIKEL 5 - AFWIJKINGEN/STEMPELS

5.1. Met betrekking tot de hoeveelheid af te leveren goederen wordt een afwijking van 5% meer of minder toegelaten.

5.2. Met betrekking tot goederen welke speciaal aangemaakt of bestempeld moeten worden, of op andere wijze van een merk- of kenteken moeten worden voorzien is een afwijking van 10% meer of minder toegestaan.

5.3. Gegevens omtrent maten, inhoud, gewicht e.d. gelden slechts bij benadering.

5.4. De eventueel vervaardigde stempels, gravures e.d., welke noodzakelijk zijn voor het opbrengen van een decor, naam of merkteken blijven eigendom van de betreffen fabrikant en worden niet meegeleverd. De vervaardigingskosten worden in rekening gebracht.

ARTIKEL 6 - TRANSPORT

6.1. Systeemkeuken b.v. zal, de aard van de te vervoeren zaken in aanmerking nemend, de meest gebruikelijke route en de meest gebruikelijke wijze van verzending kiezen. Systeemkeuken b.v. zal zoveel mogelijk met de wensen van Opdrachtgever/koper rekening houden. Hierdoor veroorzaak te extra kosten voor rekening van Opdrachtgever/koper. Voor hieruit voortvloeiende vertraging is Systeemkeuken b.v. niet aansprakelijk.

6.2. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever/koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

ARTIKEL 7 - BETALING

7.1. Enige verschuldigde betaling dient uiterlijk op het moment van leveren, zonder enige inhoud of korting, door Systeemkeuken b.v. ontvangen te zijn, tenzij andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het moment waarop de betaling ontvangen dient te zijn; Systeemkeuken b.v. is gerechtigd van de Opdrachtgever/koper een (deel)betaling bij opdracht te verlangen.

 

7.2. De Opdrachtgever/koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door Systeemkeuken b.v. wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

7.3. Iedere betaling van de Opdrachtgever/koper strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande rekening.

ARTIKEL 8 - TE LATE BETALING

8.1. Indien de Opdrachtgever/koper de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt is de Opdrachtgever/koper van rechtswege in verzuim en is Systeemkeuken b.v. gerechtigd de wettelijke rente voor handelstransacties met een opslag van 2% in rekening te brengen. Voorts zal de Opdrachtgever/koper redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn, waarbij Systeemkeuken b.v. zal hanteren het incassotarief op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WiK). Indien de incasso van de vordering door Systeemkeuken b.v. in handen van een advocaat wordt gegeven, zal de Opdrachtgever/koper de door de advocaat aan de Systeemkeuken b.v. in rekening te brengen kosten moeten vergoeden.

8.2. Indien:

 1. de Opdrachtgever/koper in verzuim is en/of
 2. Systeemkeuken b.v. goede gronden heeft te vrezen, dat de Opdrachtgever/koper niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting zal voldoen: zal Systeemkeuken b.v., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
 3. vooruitbetaling te verlangen;
 4. de uitvoering van de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
 5. de overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
 6. zijn verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met Opdrachtgever/koper op te schorten. Systeemkeuken b.v. zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortkoming van de Opdrachtgever/koper deze maatregelen rechtvaardigt.

8.3. Indien naar het oordeel van Systeemkeuken b.v. de Opdrachtgever/koper niet voldoende zekerheid biedt ten aanzien van nog te verrichten betalingen, ongeacht of deze betalingen reeds opeisbaar zijn, is Systeemkeuken b.v. gerechtigd nadere zekerheid te verlangen door borgstelling, verpanding of vestiging van hypotheek.

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

9.1. Tekortkomingen van Systeemkeuken b.v. in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zijn niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

9.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

- de omstandigheid dat Systeemkeuken b.v. een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;

- stakingen;

- storingen in het verkeer;

- overheidsmaatregelen die Systeemkeuken b.v. verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

- bovenmatig ziekteverzuim.

9.3. Indien aflevering/afname door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.

9.4. De in artikel 9.3 genoemde termijn van één maand is zoveel korter of langer naarmate één van de partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip.

9.5. Indien Systeemkeuken b.v. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever/koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 10 - GARANTIE

10.1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door ons geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.

10.2. Indien de Opdrachtgever/koper genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Systeemkeuken b.v. de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij Systeemkeuken b.v. verkiest de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen te vervangen.

10.3. Garantie wordt slechts verstrekt indien en voor zover een garantie schriftelijk is overeengekomen. De duur van de garantie is voor door derden geproduceerde apparatuur beperkt tot de duur van de fabrieksgarantie van deze derden.

10.4. Systeemkeuken b.v. zal slechts uitvoering geven aan zijn garantieverplichtingen indien en voorzover de betreffende zaken en/of materialen zich binnen de landsgrenzen van Nederland bevinden.

10.5. Op gebruikte apparatuur wordt nimmer garantie verstrekt.

10.6. De garantieverplichting vervalt indien de Opdrachtgever/koper zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel indien de Opdrachtgever/koper het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.

10.7. Indien in het kader van de uitvoering van de garantieverplichting Systeemkeuken b.v. onderdelen vervangt, worden de te vervangen onderdelen eigendom van Systeemkeuken b.v..

10.8. Indien Opdrachtgever/koper het gekochte heeft meegenomen naar het buitenland, is Opdrachtgever/koper gehouden het geleverde op zijn kosten te (doen) bezorgen op het fabrieksadres van Systeemkeuken b.v..

ARTIKEL 11 - RECLAMES

11.1. De Opdrachtgever/koper dient te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de verkoopovereenkomst beantwoorden.

11.2. Het bepaalde in artikel 4.4 geldt onverminderd.

11.3. Reclames geven aan de Opdrachtgever/koper geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

11.4. De Opdrachtgever/koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, indien hij het onderzoek als bedoeld in artikel 11.1 nalaat of Systeemkeuken b.v. niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.

11.5. Zichtbare gebreken dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat de Opdrachtgever/koper ze heeft ontdekt, doch uiterlijk 6 maande na aflevering van de zaken schriftelijk te worden gemeld bij Systeemkeuken b.v.. De datum van ontvangst van de reclame bij Systeemkeuken b.v. is geldend voor de reclametermijn.

11.6. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, factuur- en vrachtbriefnummers.

11.7. Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Systeemkeuken b.v..

11.8. Ingeval van gegronde en correct ingediende klachten is Systeemkeuken b.v., zulks te zijner keuze, rekening houdend met de belangen van de Opdrachtgever/koper en de aard van de klacht, verplicht tot:

 1. aflevering van het ontbrekende; of
 2. verlening van een prijskorting; of
 3. herstel van de afgeleverde zaken; of
 4. vervanging van de afgeleverde zaken; of
 5. restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.

11.9. Systeemkeuken b.v. zal deze keuze binnen een redelijke termijn na correcte melding van de klacht door de Opdrachtgever/koper doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen, bij gebreke hiervan is de Opdrachtgever/koper bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen van Systeemkeuken b.v. te kiezen.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Systeemkeuken b.v. is jegens Opdrachtgever/koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk;

- Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is Systeemkeuken b.v. slechts aansprakelijk voorzover zij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche gelden gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.

- Systeemkeuken b.v. is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Systeemkeuken b.v. of leidinggevende ondergeschikten;

- Overigens is de aansprakelijkheid van Systeemkeuken b.v. beperkt tot de door Opdrachtgever/koper geleden schade die hier rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Systeemkeuken b.v.. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Systeemkeuken b.v. hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering;

- De door Systeemkeuken b.v. te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door Opdrachtgever/koper te bepalen prijs niet in verhouding staat tot de door Opdrachtgever/koper geleden schade.

12.2. Opdrachtgever/koper vrijwaart Systeemkeuken b.v. voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

12.3. Systeemkeuken b.v. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.

ARTIKEL 13 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. De afgeleverde zaken worden eerst eigendom van de Opdrachtgever/koper als deze al datgene heeft gedaan wat Systeemkeuken b.v. uit hoofde van alle (eerdere of latere) verkoopovereenkomsten met Opdrachtgever/koper en/of door Systeemkeuken b.v. in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht krijgen, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoedingen wegens het niet nakomen van de hier bedoelde overeenkomsten, waaronder rente en kosten alsmede in artikel 13.7 gefixeerde schadevergoeding.

13.2. De Opdrachtgever/koper is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Systeemkeuken b.v. ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of zijn eigendomsrecht op die zaken wil treffen.

13.3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever/koper verplicht Systeemkeuken b.v. onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

13.4. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de Opdrachtgever/koper uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde zaken in de normale uitvoering van zijn bedrijf.

13.5. Na be-/verwerking van bedoelde zaken wordt Systeemkeuken b.v. (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de Opdrachtgever/koper deze zaken automatisch gaan houden voor Systeemkeuken b.v.

13.6. Indien Systeemkeuken b.v. niettegenstaande het bepaalde in artikel 13.5 niet de eigendom van de door de Opdrachtgever/koper gevormde zaken verkrijgt, zal de Opdrachtgever/koper op eerste verzoek van Systeemkeuken b.v. alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van Systeemkeuken b.v.

13.7. Indien de Opdrachtgever/koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is Systeemkeuken b.v. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in artikel 13 lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in artikel 13.5 bedoelde zaken, alsmede de in artikel 13.6 bedoelde zaken waarop het bezitloos pandrecht rust bij de Opdrachtgever/koper of derden, die de zaak voor de Opdrachtgever/koper houden weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever/koper is verplicht hiervoor al zijn medewerking te verlenen op straffe van 10% van het door hem aan Systeemkeuken b.v. verschuldigde, met een minimum van € 230,- per dag of gedeelte daarvan dat Opdrachtgever/koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

ARTIKEL 14 – VERMINDERDE KREDIETWAARDIGHEID VAN DE OPDRACHTGEVER/KOPER

14.1. Mocht Systeemkeuken b.v. tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent, gezien de omvang van de verstrekte opdracht, onvoldoende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever/koper, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van Opdrachtgever/koper tot betaling van de reeds door Systeemkeuken b.v. verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 15 – ANNULERING OPDRACHT

15.1. Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door Opdrachtgever/koper is ondertekend en door Systeemkeuken b.v. retour is ontvangen, worden bij de Opdrachtgever/koper na annulering van de opdracht door de Opdrachtgever/koper - ongeacht de reden - alle aan onderhavige opdracht bestede uren in rekening gebracht.

ARTIKEL 16 – AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Systeemkeuken b.v. uitgebrachte aanbiedingen, adviesplannen, ruimteconcepten en keukenplanning alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door Systeemkeuken verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.

16.2 De Opdrachtgever/koper staat er voor in dat de in artikel 16.1 bedoelde zaken, behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Systeemkeuken b.v. worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

16.3 Indien Systeemkeuken na aanvaarding van een opdracht van Opdrachtgever/koper met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Systeemkeuken b.v. en staat het Opdrachtgever/koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Systeemkeuken b.v. het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele industriële eigendom, aan Systeemkeuken b.v. toebehorende, waardoor Opdrachtgever/koper schadeplichtig wordt jegens Systeemkeuken. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 10.000, - onverminderd het recht van Systeemkeuken b.v. op aanvullende schadevergoeding. Deze bepaling heeft in het bijzonder betrekking op de verstrekking of toezending aan derden van plattegronden, offertes of tekeningen van Systeemkeuken b.v.

ARTIKEL 17 ZORGPLICHT

17.1. Systeemkeuken b.v. zal bij de uitvoering van opdrachten van de Opdrachtgever/koper de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de Opdrachtgever/koper rekening houden.

17.2 Systeemkeuken b.v. verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verstrekte adviezen.

17.3 Op Systeemkeuken b.v. rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

ARTIKEL 18 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

18.1. De aan de Opdrachtgever/koper verzonden Samenwerkingsovereenkomst zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door de Opdrachtgever/koper schriftelijk is weerlegd.

ARTIKEL 19 KEUKENTRAINING, REISKOSTEN, VERGOEDINGEN

19.1. Onze complete keukens worden altijd inclusief keukentraining geleverd, dit is exclusief de reiskosten van de keukentrainer.

19.2 Indien nodig stelt de Opdrachtgever/koper voor elke medewerker/monteur/keukentrainer een hotelkamer ter beschikking.

19.3 De keukenopleiding is uitsluitend gebaseerd op ons opleidingsplan/specificaties. Het opleidingsplan is een integraal en essentieel onderdeel van het contract tussen ons en de klant. Afwijkingen en/of aanpassingen zijn altijd ter beoordeling van de keukentrainer en kunnen op ieder moment door hem gedaan worden. Mocht het proces van de keukenopleiding worden verstoord en/of de keukenopleiding niet ongestoord en volgens plan plaats kunnen vinden dan kan de keukentrainer dit naar eigen inzicht uitstellen en/of geheel annuleren. In dit geval heeft de klant geen recht op gratis vervanging. De opdrachtgever/koper draagt eventuele extra kosten die hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT

20.1. De overeenkomsten tussen Systeemkeuken b.v. en Opdrachtgever/koper worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van de eenvormige wetten inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.

20.2. Ter zake van de uitleg van internationale handelstermijnen zijn de "Incoterms", zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.

ARTIKEL 21 - GESCHILLEN

21.1. Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.